Home Tags
Tags: Goddelijk kindschap
Document

Wij zijn Gods kinderen

Zoek rust in het kindschap Gods. God is een Vader, jouw Vader! Hij houdt van jou met een tedere en grenzeloze liefde. Noem Hem vaak Vader en zeg Hem onder vier ogen dat je van Hem houdt, dat je ontzettend veel van Hem houdt! Zeg Hem [...]
Tags: Goddelijk kindschap, Aanwezigheid van God, Solidariteit
Document

16-10-1931

Op vrijdag 16 oktober 1931 ervoer de heilige Jozefmaria in het diepst van zijn hart dat hij een kind van God was. Andrés Vázquez de Prada beschrijft deze gebeurtenis in het eerste deel van zijn biografie over de stichter van het Opus Dei. 'Madrid, 16 oktober [...]
Tags: Goddelijk kindschap
Document

Het wonder van het geloof

Behalve een overvloed aan genade heeft God jou je hoofd, je handen en je verstand gegeven om je talenten vruchtbaar te maken. God wil steeds wonderen doen - doden ten leven wekken, doven het gehoor geven, blinden het gezichtsvermogen, lammen de mogelijkheid tot lopen... - door [...]
Tags: Deugden, Geloof, Goddelijk kindschap, Leer
Video

Jozef Escriva's zaak gaat failliet

Mr Jose Escriva was Josemaria's dad. His business collapsed, and he had to take a job in Logroño. The family moved there in 1915.
Tags: Goddelijk kindschap, Armoede, Familie Escrivá, Logroño, Voor de allerjongsten
Document

Het ‘ten geleide’ van het boek ‘De Heilige van het Gewone’ door kardinaal Simones

Wat mij altijd als het belangrijkste charisma, het hoofdcharisma, van de heilige Jozefmaria Escrivá is voorgekomen, is dat hij het ideaal van eenheid van leven voor iedere christen zo centraal heeft gesteld en heeft uitgedragen. Voor de christen zou er geen scheidslijn moeten lopen tussen [...]
Tags: Nederland, Goddelijk kindschap, Boeken, Familie Escrivá
Document

Zoals kinderen worden

Zij kwamen in Kafarnaüm en eenmaal thuis, ondervroeg Hij hen: ‘Waar hebt ge onderweg over getwist?’ Maar zij zwegen, want zij hadden onderweg een woordenwisseling gehad over de vraag, wie de grootste was. Toen zette Hij zich neer, riep de twaalf bij zich en zei [...]
Tags: Kinderen, Nederigheid, Goddelijk kindschap
Document

Hoofdlijnen geest van het Opus Dei

Vanaf de stichting in 1928 verkondigt het Opus Dei dat alle gedoopten geroepen zijn heilig te worden in de vervulling van hun werk en hun persoonlijke verplichtingen. “Een essentieel kenmerk van de geest van het Opus Dei is dat niemand van zijn plaats wordt gehaald, [...]
Tags: Goddelijk kindschap, Vrijheid, Versterving, Eenheid van leven, Naastenliefde