Home Tags
Tags: Evangelie
in: Heilige Jozefmaria [in alle secties meer bekijken]
Document

De parabel van de zaaier

Een grote menigte verzamelde zich en uit alle steden kwamen de mensen naar Hem toe. Toen vertelde Hij deze gelijkenis: ‘Een zaaier ging het land op om zijn zaad te zaaien. Bij het zaaien viel er een deel op het pad; het werd vertrapt en [...]
Tags: Evangelie, Strijd
Document

De bekoringen in de woestijn

Daarna werd Jezus door de Geest naar de woestijn gevoerd om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij honger. Nu trad de verleider op Hem toe en sprak: ‘Als Gij de Zoon [...]
Tags: Evangelie, Jezus Christus, Strijd
Document

De zaligsprekingen

Toen Jezus deze menigte zag, ging Hij de berg op en, nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus: Zalig de armen van geest… (Mt 5,1 vv.) Hieronder volgen enkele overwegingen van de heilige [...]
Tags: Evangelie, Jezus Christus, Bovennatuurlijke visie, Zaligsprekingen
Document

De stomme duivel

Toen zij weer bij de leerlingen kwamen, zagen zij een grote menigte om hen heen staan, waaronder ook schriftgeleerden die met hen redetwistten. Zodra al die mensen Hem opmerkten, waren ze verrast en liepen Hem tegemoet om Hem te begroeten. Hij vroeg hun: ‘Waarom twist [...]
Tags: Evangelie, Oprechtheid, Fouten
Document

Het lijden van de Heer

Van dat ogenblik af begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat Hij naar Jeruzalem moest gaan; dat Hij daar veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, maar dat Hij na ter dood gebracht te zijn op de [...]
Tags: Kruis, Evangelie, Jezus Christus, Lijden, Beschouwen
Document

Jezus sterft aan het Kruis

Zelf zijn kruis dragend trok Jezus de stad uit naar wat de Schedelplaats heet, in het Hebreeuws Golgota. Daar sloegen zij Hem aan het kruis, en met Hem nog twee anderen, aan elke kant een en Jezus in het midden. Pilatus had ook een opschrift [...]
Tags: Kruis, Evangelie, Jezus Christus, Versterving, Beschouwen
Document

Jezus verrijst uit de doden

In de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij u.’ Na dit gezegd te hebben toonde Hij [...]
Tags: Vreugde, Evangelie, Jezus Christus
Document

De Hemelvaart

De elf leerlingen nu begaven zich naar Galilea, naar de berg die Jezus hun aangewezen had. Toen zij Hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding neer; sommigen echter twijfelden. Jezus trad nader en sprak tot hen: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en [...]
Tags: Evangelie, Jezus Christus, Apostolaat
Document

De Kruisweg

De Kruisweg bevat beschouwingen over de 14 staties van de Kruisweg die de lezer bij het lijden van de Heer betrekken, alsof hij er zelf aanwezig was. Aan elke statie zijn enkele punten ter overweging toegevoegd. “Mijn Heer en mijn God, onder de liefdevolle blik [...]
Tags: Kruis, Evangelie, Jezus Christus, Boeken, De Kruisweg, Beschouwen
Document

Vrienden van God

Dit is het eerste postume werk van de heilige Jozefmaria. Het werd gepubliceerd in 1977. Het bevat achttien preken van 1941 tot 1968 met thema's zoals: de grootsheid van het dagelijks leven, de gave van de vrijheid, het belang van de natuurlijke deugden, de nederigheid, [...]
Tags: Evangelie, Deugden, Boeken, Vrienden van God, Gebed