HomeHeilige JozefmariaSpreken met God
Heilige Jozefmaria
Woorden van de heilige Jozefmaria

In de werkplaats van Sint Jozef

Wat we wel weten is dat Jozef niet rijk was. Hij was een arbeider zoals miljoenen mensen op de wereld. Hij had het vermoeiende en bescheiden beroep dat God voor zichzelf gekozen had toen Hij ons vlees aannam en dertig jaar lang als een van de onzen wilde leven. Tags: Christus komt langs, Werk, Heilige Jozef

In het huis te Nazareth

Hij ging met hen mee naar Nazareth en was aan hen onderdanig. Zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart. En met de jaren nam Jezus toe in wijsheid en welgevalligheid bij God en de mensen. Tags: Jezus Christus, Dagelijks leven, De Heilige Familie, Heilige Jozef

De bekoringen in de woestijn

Daarna werd Jezus door de Geest naar de woestijn gevoerd om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij honger. Tags: Evangelie, Jezus Christus, Strijd

De parabel van de zaaier

Toen zich een grote menigte verzamelde, en uit de steden de mensen naar Jezus toestroomden, sprak Hij in een gelijkenis: ‘De zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien. Tags: Evangelie, Strijd

Het nieuwe gebod

Het paasfeest was op handen. Jezus, die wist dat zijn uur gekomen was om uit deze wereld over te gaan naar de Vader en die de zijnen in de wereld bemind had, gaf hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. Tags: Naastenliefde, Begrip, Dienst

Bartimeüs

Nu kwamen ze in Jericho. Maar toen Jezus vergezeld van zijn leerlingen en een flinke menigte weer uit Jericho wegtrok, zat een blinde bedelaar, Bartimeüs, de zoon van Timeüs, langs de weg. Zodra hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was, begon hij luidkeels te roepen: ‘Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!’ Tags: Geloof, De liefde van God

Het medelijden van Jezus

Vervolgens begaf Jezus zich naar een stad die Naïn heette; zijn leerlingen en een grote groep mensen gingen met Hem mee. Hij was juist in de nabijheid van de stadspoort gekomen, toen daar een dode werd uitgedragen, de enige zoon van zijn moeder, en deze was weduwe. Een groot aantal mensen uit de stad vergezelde haar. Toen de Heer haar zag, voelde Hij medelijden met haar Tags: Naastenliefde, Christus volgen

De verloren zoon

Zijn vader zag hem al in de verte aankomen, en hij werd door medelijden bewogen; hij snelde op hem toe, viel hem om de hals en kuste hem. Tags: De liefde van God, Berouw, Bekering