HomeHeilige JozefmariaOpus DeiPriestergenootschap van het Heilig Kruis
Heilige Jozefmaria
Opus Dei, een personele prelatuur

Priestergenootschap van het Heilig Kruis

Tags: Priesterschap, Diocesane priesters, 14 februari, Priestergenootschap van het Heilige Kruis
Het Priestergenootschap van het Heilig Kruis is een vereniging van geestelijken die wezenlijk met het Opus Dei verbonden is. De prelaat van het Opus Dei is de voorzitter van het genootschap, dat wordt gevormd door de priesters van de prelatuur –die als zodanig lid zijn– en door diocesane priesters en diakens.

De diocesane geestelijken die lid worden van het genootschap krijgen geestelijke begeleiding om de heiligheid te bereiken in de uitoefening van hun werk als priester, volgens de ascese die het Opus Dei eigen is. Hun lidmaatschap van het Priestergenootschap van het Heilig Kruis betekent niet dat zij priester van de prelatuur worden. Ieder blijft geïncardineerd in zijn eigen diocees en ressorteert alleen onder zijn eigen bisschop, en alleen aan hem legt hij rekenschap af van zijn werk.

Net zoals bij het lidmaatschap van de lekengelovigen van de Prelatuur van het Opus Dei, dient een priester die toegelaten wordt tot het Priestergenootschap van het Heilig Kruis zich ervan bewust te zijn dat God hem de roeping gegeven heeft om de heiligheid na te streven in de geest van het Opus Dei. Hieraan zijn enkele voorwaarden verbonden: liefde voor het diocees en eenheid met alle leden van de diocesane geestelijkheid; gehoorzaamheid en respect ten aanzien van de eigen bisschop; vroomheid, bijhouden van kerkelijke studies, ijver voor de zielen en offergeest; inspanning om roepingen te verkrijgen; maximale inzet om de taken als priester zo goed mogelijk uit te voeren.

De geestelijke hulp van het genootschap wil de leden aansporen om hun plichten als priester trouw te vervullen, verenigd te zijn met de eigen bisschop en de broederlijkheid met de andere priesters te verzorgen. Het kerkelijk gezag heeft in verschillende documenten, bijvoorbeeld in diverse teksten van het Tweede Vaticaans Concilie en in het Wetboek van Canoniek Recht, dergelijke priesterverenigingen aanbevolen.

De specifieke vorming die de diocesane priesters van het Priestergenootschap van het Heilig Kruis ontvangen is gelijk aan de vormingsmiddelen die de lekengelovigen van de prelatuur ontvangen: leerstellige of ascetische thema’s, maandelijkse bezinning, etc. Bovendien neemt ieder deel aan de gemeenschappelijke vormingsactiviteiten die volgens het kerkelijk recht voor priesters zijn voorgeschreven, of door de eigen bisschop zijn opgedragen of aanbevolen.

De geestelijke en vormende activiteiten van de leden van het Priestergenootschap van het Heilig Kruis vormen geen belemmering voor de taken die hen door hun bisschop zijn toevertrouwd.

De coördinatie van deze activiteiten valt onder de bevoegdheid van de geestelijk leidsman van de Prelatuur van het Opus Dei, die binnen de prelatuur geen bestuursmacht bezit.

Tot het Priestergenootschap van het Heilig Kruis behoren, naast de priesters van de prelatuur, zo’n 2.000 geestelijken, en ook enkele diakens, werkzaam in verschillende bisdommen wereldwijd.