HomeHeilige JozefmariaHeiligverklaringHeiligverklaring van Jozefmaria Escriva
Heilige Jozefmaria
6 oktober 2002, Sint Pietersplein

Heiligverklaring van Jozefmaria Escriva

Tags: Johannes Paulus II, Heiligheid, Heiligverklaring
Dagen van gebed en dankbaarheid
In het schemerdonker van 23 juni 1946 kwam de priester Jozefmaria voor het eerst in Rome. Hij installeerde zich in een klein appartement van een flatgebouw aan het Città Leoninaplein, vlak naast de Sint Pieterbasiliek. Diezelfde avond ging hij naar de overdekte galerij van de flat, die uitzicht biedt op het pauselijke paleis en op de ramen van de kamers waarin de paus woont. Hierdoor geraakt, begon hij voor Pius XII te bidden. Zoals hij schreef in De Weg, had hij ernaar verlangd een bedevaart naar Rome te maken videre Petrum, om Petrus te zien. De uren gingen voorbij en bij het ochtendgloren was de heilige Jozefmaria nog steeds in gebed verzonken; hij had zijn eerste Romeinse nacht biddend doorgebracht.


Rome
Onder dezelfde ramen van het pauselijke paleis bad vanaf de morgen van 6 oktober een grote menigte voor de paus en de Kerk. De mensen vulden het Sint Pietersplein en de Via della Conciliazione. Volgens de Romeinse politie waren er rond 450.000 à 500.000 aanwezigen bij de heiligverklaring van de heilige Jozefmaria. Voor velen was het ook hun eerste reis naar Rome; voor sommigen wellicht ook de enige.

Van één naar honderdduizenden. Als we rekenen in termen van de geschiedenis van de Kerk, ligt er niet zo veel tijd tussen de twee data. Het flatgebouw aan de Città Leonina is niet veranderd en ziet er nog modern uit. Tussen het alleenstaande gebed van de heilige Jozefmaria voor en dichtbij de paus en het gebed van de serene, betrokken en veelkleurige menigte is een continuïteit waarneembaar. Van belang is de vereniging van ieder mens afzonderlijk met God. De vruchtbaarheid van dat gebed is onmeetbaar. Het is God die de wasdom geeft.

De eerste deelnemers aan de heiligverklaring kwamen al eind september in Rome aan: per vliegtuig, trein, bus, auto of schip. In de haven van Civitavecchia meerden acht schepen aan. Op verschillende plaatsen in Rome werden de reizigers opgevangen door jonge vrijwilligers.

Op 3 oktober werd het lichaam van de stichter van het Opus Dei overgebracht naar de basiliek van San Eugenio, waar de mensen bij de kist van de nieuwe heilige konden bidden.

Op vrijdag 4 oktober was in het auditorium van Santa Cecilia aan de Via della Conciliazione de presentatie van het project Harambee 2002. Dit solidariteitsfonds voor ontwikkelingsprojecten in Afrika is opgericht bij gelegenheid van het eeuwfeest en de heiligverklaring van de heilige Jozefmaria. Artiesten van overal en mensen die getuigden over de nieuwe heilige en over het belang van educatieve programma’s voor Afrika namen aan de presentatie deel.


Onder de heiligen
De plechtigheid van de heiligverklaring begon 6 oktober om tien uur ’s ochtends. “Tot glorie van de allerheiligste Drievuldigheid verklaren wij de zalige Jozefmaria Escrivá de Balaguer heilig en wij bepalen dat hij wordt opgenomen in de canon der heiligen. Wij bepalen voorts dat hij in de gehele Kerk vereerd wordt onder de heiligen”, riep Johannes Paulus II plechtig uit. Het “Amen” van de menigte sloot de formule van de heiligverklaring af en een daverend applaus klonk vanaf het Sint Pietersplein tot aan de Engelenburcht. Na de mis wilde de paus de aanwezigen groeten. In de pausmobiel, vergezeld van de prelaat van het Opus Dei, reed hij over het plein en de Via della Conciliazione. Onderweg werden hem kleine kinderen aangereikt die hij zegende en op het voorhoofd kuste.

Maandag de 7e ontving de heilige Vader de deelnemers van de heiligverklaring in audiëntie. In zijn toespraak herinnerde Johannes Paulus II aan de onvoorwaardelijke houding van dienstbaarheid van de nieuwe heilige aan alle mensen, “die duidelijk zichtbaar was in de toewijding aan zijn priesterlijk ambt en in de grootmoedigheid waarmee hij zoveel evangelisatiewerken en ontwikkelingsprojecten ten dienste van de armsten vooruit heeft gebracht”. Mgr. Javier Echevarría, prelaat van het Opus Dei, had kort daarvoor op hetzelfde Sint Pietersplein een mis van dankzegging gevierd.

Aan het einde van de audiëntie groette patriarch Teoctist, hoofd van de Roemeens-orthodoxe kerk, de paus. De aanwezigen bij de audiëntie betuigden met hun herhaaldelijk applaus het gemeenschappelijk verlangen naar eenheid van zovele katholieken uit alle delen van de wereld.

Dankzegging
Op 8 en 9 oktober waren in verschillende basilieken en kerken van Rome missen van dankzegging in achttien talen. De plechtigheden rond de heiligverklaring van Jozefmaria werden op 10 oktober afgesloten met de overbrenging van zijn lichaam naar de prelaatskerk van Onze Lieve Vrouw van de Vrede.

De paus houdt de terugkerende deelnemers aan de heiligverklaring het voorbeeld van de heilige Jozefmaria voor: “Treedt in zijn voetspoor door, zonder onderscheid naar ras, stand, cultuur of leeftijd, in de maatschappij het bewustzijn te verbreiden dat wij allen tot heiligheid geroepen zijn. Spannen jullie je in om zelf heilig te zijn; allereerst door een evangelische levensstijl te cultiveren van nederigheid en dienstbaarheid, van overgave aan de Voorzienigheid en van voortdurend luisteren naar de stem van de Geest. Op die wijze zullen jullie ‘zout der aarde’ (vgl. Mt 5, 13) zijn en zal jullie ‘licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is’ (ibid, 5, 16).” Woorden die oproepen tot het Duc in altum (vaar naar het diepe) van dezelfde Johannes Paulus II aan het begin van het nieuwe millennium.

Gerelateerde documenten

Video

Heiligverklaring 2002

Op 6 oktober 6 2002 heeft Paus Johannes Paulus II Jozefmaria heiligverklaard. Op het Sint Pietersplein waren meer dan 300.000 mensen aanwezig afkomstig uit de hele wereld.

Documenten