HomeMons. Álvaro del PortilloDecreet over het wonder
Mons. Álvaro del Portillo

Decreet over het wonder

Tags: Alvaro del Portillo
Congregatie voor heiligverklaringen

VICARIAAT van ROME
en PERSONELE PRELATUUR van het HEILIG KRUIS en OPUS DEI

Zaligverklaring van de dienaar Gods

ÁLVARO DEL PORTILLO Y DIEZ DE SOLLANO
Titulair bisschop van Vita
Prelaat van de personele prelatuur van het Heilig Kruis en Opus Dei
(1914 - 1994)

DECREET OVER HET WONDER

De Dienaar Gods Álvaro del Portillo y Diez de Sollano werd op 11 maart 1914 in Madrid geboren als derde van acht kinderen in een christelijk gezin. Hij was gepromoveerd in de civiele techniek, geschiedenis en kerkelijk recht. In 1935, toen hij 21 was, vroeg hij de toelating tot het Opus Dei. Na enige tijd werd hij de naaste medewerker van de heilige Jozefmaria. Op 25 juni 1944 werd hij priester gewijd. In 1946 vestigde hij zich in Rome om de heilige Jozefmaria bij te staan in het bestuur en de uitbreiding van het Opus Dei. Tevens vervulde hij met grote ijver vele taken voor de Heilige Stoel. Hij was consultor van diverse Congregaties van de Romeinse Curie. Tijdens het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie was hij secretaris van de Commissie De disciplina cleri et populi christiani en peritus van diverse commissies. Op 15 september 1975 werd hij gekozen als eerste opvolger van de heilige Jozefmaria aan het hoofd van het Opus Dei. Op 28 november 1982 richtte de zalige paus Johannes Paulus II het Opus Dei als personele Prelatuur op en benoemde hij de eerbiedwaardige Álvaro del Portillo tot Prelaat. Op 6 januari 1991 werd hij door de Paus bisschop gewijd. Het meest opvallende kenmerk van zijn pastorale werk was zijn trouw aan de geest en de boodschap van de stichter. Hij beijverde zich voor de uitbreiding van de apostolaatwerken van de Prelatuur ten dienste van de Kerk. Gedurende de 19 jaar waarin hij het Werk geleid heeft, zijn in 20 landen blijvende apostolaatactiviteiten opgezet; zijn er meer dan duizend gelovigen van de Prelatuur door hem tot het priesterschap geroepen; heeft hij talrijke sociale initiatieven met een hulpverlenend karakter bevorderd; heeft hij een oude wens van de heilige Jozefmaria in vervulling doen gaan door in Rome de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis te stichten; tot slot heeft hij vele andere werken in dienst van de zielen bevorderd. Hij heeft door de vijf continenten gereisd om met kracht de waarheid van het Evangelie te verkondigen. In de vroege ochtend van 23 maart 1994, enkele uren na de terugkeer van een pelgrimsreis naar het Heilig Land, riep God hem tot zich. Onmiddellijk ontstonden in de hele wereld tekenen van zijn faam van heiligheid.

Onder deze tekenen zijn er op de eerste plaats geestelijke en materiële gunsten, alsook talrijke genezingen die aan zijn voorspraak werden toegeschreven. Bijzondere aandacht verdient daarbij de genezing van een kind dat op 10 juli 2003 werd geboren met een congenitale malformatie van beide hersenhemisferen, een neuronale migratiestoornis, een congenitale cyanotische cardiomyopathie (“tetralogie van Fallot”) en een omfalocele. Tijdens de eerste levensdagen maakte het kind herhaalde hypoxisch-ischemische cerebrale laesies door en op 2 augustus een hartstilstand door een massale pericardtamponade, welke tussen 30 en 45 minuten duurde. De artsen voerden een reanimatie uit zonder succes. Toen ze begonnen met de staking van de behandeling, nog voordat ze volledig gestopt waren, herstelde de cardiale activiteit spontaan.

Tegelijkertijd riepen de ouders van het zieke kind, nadat zij van de toestand van hun zoontje op de hoogte waren gebracht, met steeds meer aandrang de voorspraak van de Eerbiedwaardige Álvaro del Portillo aan en vroegen om zijn genezing. Volgens medisch oordeel had dit ischemische event ernstige neurologische schade moeten toebrengen en zelfs de dood van het kind kunnen veroorzaken. Het functionele herstel was daarentegen volledig en blijvend.

Het diocesane onderzoek naar deze genezing werd uitgevoerd door het Kerkelijke Tribunaal van Santiago de Chile, tussen 5 augustus 2008 en 6 augustus 2009. Op 15 januari 2010 bevestigde deze Congregatie de juridische geldigheid van het onderzoek. De Raad van het Dicasterie van Artsen verklaarde op 18 oktober 2012 dat een dergelijke genezing medisch onverklaarbaar is. Op 15 december 2012 vond een Bijzondere Bijeenkomst van de Theologische Consultors plaats. Onder voorzitterschap van de ondergetekende Kardinaal-prefect vond op 4 juni 2013 een Gewone Sessie van de Vaders Kardinalen en Bisschoppen plaats. Beide colleges, de Consultors en de Kardinalen en Bisschoppen, gaven eenstemmig een bevestigend antwoord op de vraag of het hier om een door God bewerkt wonder gaat.

Paus Franciscus heeft, nadat hij van ondergetekende Kardinaal-prefect een nauwkeurige uiteenzetting ontving van het bovenstaande, het oordeel van de Congregatie voor Heiligverklaringen aanvaard en bekrachtigd en vandaag plechtig verklaard: Het staat vast dat het hier om een door God bewerkt wonder gaat op voorspraak van de Eerbiedwaardige Dienaar van God Álvaro del Portillo y Diez de Sollano, titulair Bisschop van Vita, Prelaat van de personele Prelatuur van het Heilig Kruis en Opus Dei, namelijk de snelle, volmaakte en blijvende genezing van een kind na een «langdurige hartstilstand, harttamponade, met als gevolg een hypoxisch-ischemisch event op hersenen met pre-existente congenitale pathologie en eerdere cerebrovasculaire laesies».

De heilige Vader heeft bepaald dat dit decreet openbaar wordt gemaakt en opgenomen wordt in de Akten van de Congregatie voor Heiligverklaringen.

Gegeven te Rome op 5 juli 2013.

ANGELO Card. AMATO, S.D.B.
Prefect

L. + S.Gerelateerde documenten

Video

Het werk heiligen

Mgr. Álvaro del Portillo, opvolger van de heilige Jozefmaria, overleed in Rome op 23 maart 1994. Hier in Boston, (USA), sprak hij over de heiliging van het werk.

Documenten

Zoeken in: Mons. Álvaro del Portillo

Trefwoord
Data


Van:
Tot:RSS