Heilige Jozefmaria
Woorden van de heilige Jozefmaria

Christelijke eenheid

Tags: Kerk, Eenheid, Oecumene, Gebed
De Kerk vraagt de gelovigen om te bidden voor de eenheid in de week van 18-25 januari.

Vraag God dat het hart van allen in onze Moeder de heilige Kerk - zoals in de tijd van de eerste christenen - één en hetzelfde is, opdat tot het einde der tijden de woorden van de Schrift werkelijk vervuld worden: Multitudinis autem credentium erat cor unum et anima una, de menigte die het geloof had aangenomen, was een van hart en een van ziel.

Ik zeg je in alle ernst: breng geen schade toe aan deze heilige eenheid. Maak dit tot thema van je gebed!
De Smidse, 632


Oprechte eucemene
Uit alle macht vereer ik het Rome van Petrus en Paulus, doordrenkt met het bloed van de martelaren, het centrum van waaruit zovelen vertrokken zijn om in de hele wereld het verlossende woord van Christus te verbreiden. Rooms zijn heeft niets te maken met een of ander soort particularisme, maar alles met authentiek oecumenisme. Het veronderstelt het verlangen het hart te verruimen en voor allen te openen met de verlossende hartstocht van Christus die allen zoekt, allen opneemt, omdat Hij als eerste alle mensen bemind heeft.
De Liefde tot de Kerk, 11

Denk eraan dagelijks voor deze intentie te bidden: dat alle katholieken trouw zijn, dat we besluiten te strijden om heilig te worden.
Dat spreekt natuurlijk vanzelf! Wat zouden wij anders wensen voor de mensen die ons lief zijn, en die met ons verbonden zijn door de sterke band van het geloof?
De Smidse, 925


De eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
Om te beginnen wil ik u de woorden in herinnering brengen die de heilige Cyprianus ons voorhoudt: "De universele Kerk wordt aan ons voorgesteld als een volk dat zijn eenheid ontleent aan de eenheid van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest".
De Liefde tot de Kerk, 17

Doordat de uitstorting van de heilige Geest ons gelijk aan Christus maakt, brengt zij er ons ook toe te beseffen dat wij kinderen van God zijn. De Trooster, die liefde is, leert ons heel ons leven met deze geest te doordringen; en consummati in unum (Joh. 17, 23), dat wil zeggen één geworden met Christus, kunnen wij te midden van de mensen zijn wat de heilige Augustinus van de eucharistie zegt: teken van eenheid, band van de Liefde.
Als Christus nu langs komt, 87

Jezus spreekt: “Ik zeg u: vraagt, en ge zult verkrijgen; zoekt, en ge zult vinden; klopt, en u zal worden opengedaan”.
Bid. In welke menselijke onderneming verkrijg je grotere garanties voor het welslagen?
De Weg, 96


De gemeenschap van de Heiligen
Je zult gemakkelijker je plicht vervullen, als je denkt aan de hulp, die je broeders je verlenen. En aan de hulp, die je hun onthoudt, als je niet trouw bent.
De Weg, 549

Wat je me schreef over trouw, vond ik heel goed slaan op veel van die momenten in de geschiedenis, waarvan de duivel het als zijn taak ziet om ze steeds opnieuw te laten gebeuren: “De hele dag heb ik in mijn hart, in mijn hoofd en op mijn lippen dit schietgebedje: Rome!”.
De Voor, 344


Eenheid in verscheidenheid
Je stond verbaasd, toen je zag dat ik geen bezwaar had tegen het ontbreken van “eenvormigheid” in het apostolaat, waarin je werkzaam bent.

Ik zei je: eenheid en verscheidenheid. - Jullie moeten zo verschillend zijn als de heiligen in de hemel, die allen hun eigen, zeer persoonlijke trekken hebben. - En tegelijkertijd moeten jullie evenzeer op elkaar gelijken als de heiligen, die niet heilig zouden zijn als zij zich niet helemaal gelijkvormig hadden gemaakt aan Christus.
De Weg, 947


Trouw
De Kerk is op grond van haar stichting apostolisch: "zij die werkelijk Katholiek is en genoemd wordt, moet uitblinken in haar kentekenen van eenheid, heiligheid, apostolische successie. De katholieke Kerk is derhalve één, met een zichtbare en volmaakte eenheid over de hele aarde, onder alle volken, waarachtig in die eenheid waarvan begin, wortel en oorsprong duurzaam gelegen zijn in het oppergezag en het uitmuntende primaatschap van de eerste onder de apostelen, de gelukzalige Petrus en van diens opvolgers op de zetel van Rome. En er is geen andere katholieke Kerk dan deze, welke op de ene Petrus gebouwd is en in de eenheid van geloof en liefde opgericht is als één samenhangend en compact lichaam".

Laten wij deze apostoliciteit doen blijken door, voor de ogen van allen, de eenheid met de paus, dat is eenheid met Petrus, met grote trouw te beleven. De liefde tot de romeinse opperherder moet een zoete hartstocht in ons zijn, omdat wij in hem Christus zien. Als wij met de Heer omgaan in het gebed, zullen wij met onbelemmerde blik onze weg gaan, waardoor wij, ook in gebeurtenissen die wij soms niet begrijpen of die ons verdriet of smart berokkenen, in staat zijn de inwerking van de Heilige Geest te onderscheiden.
De Liefde tot de Kerk, 13

Met welk een wondermooie nuanceringen heeft de Heer over deze leer gesproken. Hij vermeerdert woorden en beelden, opdat wij het begrijpen, opdat deze hartstocht voor de eenheid in onze ziel gegrift wordt. "Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt, snijdt Hij af; en elke rank die wel vrucht draagt, zuivert Hij, opdat zij meer vrucht mag dragen... Blijft in Mij, zoals Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen als zij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin, als gij niet blijft in Mij. Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft, zoals Ik in hem, draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets" Joh 15, 1-5.
De Liefde voor de Kerk, 3