HomeHeilige JozefmariaSpreken met GodDerde glorievolle geheim
Heilige Jozefmaria
Woorden van de heilige Jozefmaria

Derde glorievolle geheim

Tags: Jezus Christus, De Heilige Rozenkrans
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. (Han 2, 1-4)

De Heer had gezegd: Ik zal de Vader vragen u een andere Helper, een andere Trooster, te geven om voor eeuwig bij u te blijven (Joh. 14, 16). - Toen de leerlingen allen bijeen waren op dezelfde plaats, kwam er opeens vanuit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak, en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. - Tegelijk verdeelden zich tongen van vuur die zich op ieder van hen neerzetten (Hand. 2, 1-3).

De apostelen, vervuld van de heilige Geest, leken wel dronken (Hand. 2, 13).

En Petrus, omringd door de elf, verhief zijn stem en begon te spreken. - Wij, mensen uit wel honderd landen, luisteren naar hem. - Iedereen hoort hem in zijn eigen taal. - Jij en ik in de onze. - Hij spreekt tot ons over Jezus Christus, de heilige Geest en de Vader.

Ze stenigen hem niet en nemen hem ook niet gevangen: onder de toehoorders zijn er drieduizend die zich bekeren en zich laten dopen.

Nadat jij en ik de apostelen hebben geholpen bij het toedienen van het doopsel, loven wij God de Vader, door zijn Zoon Jezus, en voelen wij ons ook dronken van de heilige Geest.
De Heilige Rozenkrans, 3de glorievolle geheim

Daarom vat de christelijke overlevering de houding die de mens tegenover de heilige Geest moet aannemen in één enkele uitdrukking samen: volgzaamheid. Dit betekent: ontvankelijk zijn voor alles wat door de Geest Gods in en om ons wordt bewerkt, voor de charisma's die Hij uitdeelt, voor alle initiatieven die Hij oproept, voor de ingevingen en beslissingen waartoe Hij ons inspireert. De heilige Geest bewerkstelligt in de wereld de werken van God. Hij is, zoals de liturgie ons zegt: uitdeler van gaven, licht van de harten, gast van de zielen, rust bij ons zwoegen en troost bij ons wenen. Zonder zijn bijstand is er niets onschuldigs en waardevols in de mens, want Hij reinigt wat bevlekt en geneest wat ziek is. Hij ontsteekt in gloed wat verkild is en wijst de rechte weg aan wie zich op een dwaalspoor bevindt. Hij voert de mensen naar de haven van het heil en de eeuwige zaligheid (uit de sequentie Veni Sancte Spiritus van de Mis van Pinksteren).
Als Christus nu langskomt, 130

Het is de moeite waard, ons leven op het spel te zetten en ons helemaal over te geven om zo te beantwoorden aan de liefde en het vertrouwen die God ons geschonken heeft. Het is vooral de moeite waard dat we besluiten ons christelijk geloof serieus te nemen. Als we de geloofsbelijdenis bidden, belijden we ons geloof in God de almachtige Vader, in zijn Zoon Jezus Christus die gestorven en verrezen is, en in de heilige Geest, de heer en schenker van het leven. Wij belijden dat de ene, heilige, katholieke en apostolische Kerk het Lichaam van Christus is, bezield door de heilige Geest. Wij belijden vol vreugde de vergiffenis van de zonden en de hoop op het eeuwig leven. Maar dringen deze waarheden door tot in ons hart of blijven ze op onze lippen zweven? De goddelijke boodschap van het Pinksterfeest, die zege, vreugde en vrede verkondigt, moet het onwrikbaar fundament van het denken, handelen en heel het leven van iedere christen zijn.
Als Christus nu langskomt, 129

Het wonder van Pinksteren is dat alle wegen een goddelijke wijding hebben ontvangen: het mag nooit worden uitgelegd als het monopolie of de exclusieve waardering van één enkele weg ten nadele van de andere.

Pinksteren is een onbegrensde variatie in talen, methoden, manieren om God te ontmoeten: geen opgelegde eenvormigheid.
De Voor, 226

Als wij, zij het in grote trekken, een levensstijl willen schetsen die ons tot de omgang met de heilige Geest voert - en samen met Hem tot de Vader en de Zoon - , moeten wij de nadruk leggen op drie grondhoudingen: volgzaamheid - herhaal ik - , gebedsleven en vereniging met het Kruis.

Allereerst is volgzaamheid nodig, want de heilige Geest is degene die met zijn ingevingen aan onze gedachten, werken en wensen een bovennatuurlijk accent geeft. Hij spoort ons aan de leer van Christus te aanvaarden en er dieper in door te dringen. Hij verlicht ons, opdat we ons bewust worden van onze persoonlijke roeping. Hij sterkt ons, opdat we zullen doen wat God van ons verwacht. Als we gewillig zijn tegenover de heilige Geest, dan zal het beeld van Christus steeds duidelijker gestalte in ons krijgen. Zo zullen we iedere dag dichter bij God de Vader komen. Allen die zich door de Geest Gods laten leiden, zijn kinderen van God (Rom. 8, 14).

Als wij ons laten leiden door dit levensprincipe in ons dat de heilige Geest is, zal ons geestelijk leven steeds groeien. Wij zullen ons in de handen van God, onze Vader, overgeven met dezelfde spontaneïteit en hetzelfde vertrouwen waarmee een kind zich in de armen van zijn vader werpt. Als gij niet wordt als kinderen, zult ge het rijk der hemelen niet binnengaan (Mt. 18, 3), zegt de Heer. Dit is de oude en toch altijd weer actuele weg van de ziel naar het geestelijk kindschap, die niet zoetsappig of kinderachtig is, maar de weg van de bovennatuurlijke vrijheid die ons binnenvoert in de heerlijkheid van de goddelijke liefde, die ons onze kleinheid laat zien en onze wil gelijkvormig maakt aan de wil van God.
Als Christus nu langskomt, 135


Gerelateerde documenten

Video

Wat is de heilige Rozenkrans?

“De heilige Rozenkrans, mijn zoon, is een heel aangenaam gebed voor onze Moeder Maria”, zei de heilige Jozefmaria tegen een jongeman die hem vroeg naar de betekenis ervan.

Documenten